Estudi acústic i de vibracions

Cada problema que es planteja a ICR es tracta d'una manera diferenciada, escollint sempre el millor tipus d'estudi acústic i eina d'anàlisi. Aquesta metodologia de treball permet resoldre cada cas amb el màxim rigor. En alguns casos,s'apliquen mètodes específics i poc freqüents com el Ray-Tracing, el SEA o càlculs aerodinàmics.

El tipus d'estudi de control de sorolls  i de vibracions que es realitzen a ICR, acostumen estar relacionats amb l'impacte ambiental acústic o de vibracions. La resta d'estudis solen estar relacionats amb anàlisis propis de laboratori acústic per a la realització d'assatjos in situ o per estudiar les propietats d'algún productes i desenvolupar una caracterització vibroacústica precisa. 

L'objetiu final de cada estudi acústic i de vibracions, ja sigui per comfort o per una millora en el producte, acostuma a ser el cumpliment de la legislació en vigor. És per aquest motiu, que gran part del treball d'ICR es conèixer la normativa i els seus requermients per a cada sector d'operació. 

 

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com