Condicionament acústic d\'un poliesportiu

A principis d'aquest any, ICR va col·laborar en el projecte de construcció del poliesportiu de Sant Ildefons a Cornellà del Llobregat, determinant el tractament necessari pel condicionament acústic el nou centre.

Degut a les condicions de la sala i a l'ús d'aquesta, el principal objectiu va ser la reducció de sorolls molests i no desitjables que es podrien produir durant les diverses activitats. Per fer-ho, ICR va estudiar els tipus de materials que constituïen les superfícies de la sala i va realitzar varis càlculs numèrics per tal de coneixe'n la seva caracterització acústica.

Amb aquesta informació, ICR va determinar les condicions necessàries que havien de canviar al recinte perquè aquest millorés acústicament. Com a conseqüència, va estudiar les propietats de diversos materials per decretar quin d'ells era el que millor s'adaptava als requisits acústics de la sala. Amb la proposta de les solucions més  òptimes, es va concloure l'estudi.

Darrerament, entre tots els serveis que ICR ofereix en el sector de l'edificació, el condicionament acústic per a sales està agafant molta força. En companyia d'experts col·laboradors europeus, ICR s'obre camí en el món de l'acústica arquitectònica.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com