ICR ha realitzat la transferència de tecnologia del mètode ATPA, a l’empresa Hyundai Rotem.

ICR ha finalitzat la transferència de tecnologia del mètode ATPA, a l’empresa Hyundai Rotem de Corea del Sud.

La transferència de tecnologia, que realitza ICR als seus clients, es basa en dues fases: la fase teòrica, on s’explica el funcionament del mètode i la fase pràctica, on es comproven els coneixements assolits en un exemple real.

En aquest cas, primerament s’ha realitzat la part pràctica, on s’han introduït certs coneixements teòrics. Aquestes sessions pràctiques s’han realitzat sobre una unitat de tren gestionada pel propi client, facilitant així la familiarització dels enginyers amb aquest.

En la part teòrica es va impartir una base d’acústica bàsica, per introduir els conceptes bàsics, juntament amb els coneixements del mètode de l’ATPA (Advanced Transfer Path Analysis).

El mètode de l’ATPA permet establir les relacions de connectivitat entre diferents superfícies (subsistemes) per a conèixer les vies de transmissió de les vibracions i del soroll. En aquest cas, s’han estudiat les vies de transmissió d’un tren que permetrà conèixer als clients, de manera exacta, quina part del soroll mesurat prové de cada element del tren i així poder establir les prioritats en les modificacions del disseny. Aquest coneixement suposa, en la majoria dels casos, una reducció considerable dels costos en el nou disseny del tren.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com