Construcció

Des dels seus orígens, ICR s’ha dedicat a la caracterització dels problemes de soroll i vibració en el sector de la construcció, aportant solucions constructives imaginatives i originals però a la vegada efectives i funcionals.

Procediment de treball

Dins l'àmplia gamma de serveis d'enginyeria i assesoria en el sector, destaca la realització de projectes de control acústic complerts i acústica interior, sobretot en el diseny de nous centres.

Per altra banda, tenint en compte cada tipus d'activitat, ICR desenvolupa motls estudis de control acústic relacionats amb la legislació actual per tal de determinar el nivell d'inmissió màxim permès en funció del tipus de zona, així com els valors d'aïllament acústic per cada tipus d'activitat. D'aquesta manera, ICR desenvolupa dos tipus d'estudi:

  1. L'objectiu del primer és quantificar i prevenir el nivell de soroll generat per les activitats de l'exterior. Aquest tipus d'anàlisi es realitza especialment en discoteques, fires, centres lúdics, etc.
  1. El segon inclou els estudis de vies de transmissió de soroll i vibracions a l'interior d'un edifici. L'objectiu és quantificar la insonorització acústica desl locals afectats.

Cal destacar la dedicació d' ICR en R+D, la qual la portat a participar en projectes singulars d'un alt grau de complexitat en el sector. Alguns d'aquests projectes ha consistit en evaluar la futura influencia de les vibracions ambientals en edificis on el nivell de vibració màxim és molt restrictiu o estudiar les vies de transmissió de soroll i vibracions més perjudicials en la construcció d'edificis.

Serveis

ICR ofereix una amplia gamma de serveis d'enginyeria i assessoria vibro-acústica enfocats al sector de l'arquitectura i la construcció, on destaquen:

  • Anàlisi Estadístic Energètic (SEA).
  • Simulació numèrica del comportament d’estructures per Elements Finits (FEM).
  • Simulació numèrica del comportament acústic de recintes per Elements de Contorn (BEM).
  • Predicció del comportament dinàmic d’estructures per mètodes semianalítics.
  • Simulació numèrica del comportament acústic de recintes per Mètodes de Raigs.
  • Aplicació de la Fotografia Acústica a la detecció de fonts acústiques incoherents (PSI).

Al mateix temps, ICR s'ha dotat d'eines de càlcul que, tot i estar presents en el mercant, són imprescindibles per al dia a dia de qualsevol professional que tingui en compte l'acústica en els seus dissenys. Algunes d'aquestes eines s'han convertit amb el temps en programari informàtic a disposició del públic general. 

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com