Impacte ambiental

Procediment de treball

ICR realitza projectes d'impacte ambiental de previsió del soroll i vibracions amb una metodologia que es basa generalment en la combinació entre el càlcul de previsió i varies mesures, mitjançant les millors eines de càlcul per tal d’obtenir uns resultats altament fiables al servei dels clients més exigents.
 
Actualment, les previsions de soroll i vibracions tant per trànsit ferroviari com per carreteres estan reglades per a normatives europees, les quals estan integrades en els procediments de càlcul de la companyia.
 
D’altra banda, en projectes de recerca i desenvolupament ICR ha realitzat tasques en el camp de la localització i quantificació de potències sonores o definint nous materials per a barreres acústiques a partir de materials reciclats.

Serveis

A continuació es mostra un llistat representatiu dels principals serveis en aquest sector:

  • Estudis teòric-pràctics d’inversions de models per al càlcul de les potències acústiques de diferents fonts sonores.
  • Simulacions de mapes de nivell de pressió sonora (entre d’altres paràmetres acústics) sobre topografies complexes.
  • Realització de mapes de soroll.
  • Disseny de silenciadors.
  • Simulacions numèriques (FEM i BEM).
  • Mesures vibratòries i de soroll multicanal.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com