Ferrocarril

ICR  s'ha situat en una posició rellevant com a enginyeria acústica dins del sector ferroviari internacional durant la darrera dècada, gràcies a la confiança depositada pels principals fabricants europeus de material rodant. 

Procediment de treball

La metodologia de treball utilitzada es basa en tècniques de previsió pròpies, en mesures de soroll reals que permetes minimitzar especulacions teòriques, en la capacitat de tractar tant el soroll aeri com estructural de cada element d'un cotxe i en temps de resposta molt curts. 

La capacitat de l'empresa de tractar tant el soroll aeri com el soroll estructural de cada element d’un cotxe (subsistema), incloent no només la contribució de les forces (Transfer Path Analysis) sinó també la quantificació dels camins seguits pel soroll i les vibracions (Advanced Transfer Path  Analysis),  permet als clients conèixer de manera exacta quina part del soroll mesurat prové de cada element del tren i  establir prioritats en les modificacions del disseny. Aquest coneixement suposa, en la majoria de casos, una disminució considerable de costs en el nou model de tren.

El treball d'ICR no acaba, per tant, en una simple previsió de soroll o en la definició de les solucions adeqüades. El resultat final sempre implica un know-how pel client que li servirà com a base de coneixement per a les pròximes generacions de trens.

Serveis

En l'àmbit ferroviari, ICR realitza alguns treballs específics del sector com el tractament de soroll de rodolament o l’squeal noise. Altres en canvi, són d’aplicació més genèrica, com l’anàlisi d’impacte ambiental, l’Anàlisi Modal, models numèrics teòrics del tren, etc.

A continuació,es detallen els principals serveis principals:

 • Contribució vibroacústica de cada element del tren al soroll mesurat en un punt a l’interior.
 • Contribució vibroacústica dels equips auxiliars al soroll interior del tren.
 • Influència de la separació de flux d'aire en el soroll interior.
 • Influència de la pressió de la capa límit turbulenta en el soroll interior.
 • Models teòrics i experimentals per a la predicció del soroll de rodolament.
 • Models teòrics i experimentals per a la predicció de l’ona de compressió generada per un tren d’alta velocitat entrant en un túnel.
 • Models teòrics i experimentals per a la predicció del soroll squeal noise.
 • Models teòrics i experimentals per a la predicció del soroll d’impacte.
 • Models teòrics i experimentals per a la predicció del soroll laerodinàmic de trens d’alta velocitat.
 • Desenvolupament de programari fet a mida per l’anàlisi vibroacústic.
 • Càlculs de fluidodinàmica (CFD).
 • Càlculs d'Aeroacústica (CAA).
 • Càlculs dinàmics i vibroacústics FEM i BEM.
 • Predicció de l’impacte ambiental acústic degut al pas del tren.
 • Disseny a mida de silenciadors i solucions acústiques.
 •   ...


 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com