Programari

L’experiència en el món de l’enginyeria acústica i les vibracions ha portat a ICR a plantejar-se problemes sense una solució òptima ni eficient des del punt de vista dels software que existeixen al mercat. La necessitat de solucionar aquests problemes ha forçat a l’empresa a desenvolupar eines de càlcul pròpies per posar fi a aquesta mancança. Aquest ha estat el punt de partida per a desenvolupar programari propi que s’ha convertit, en alguns casos, en programari comercial. Aquest és el cas del software d'aïllament acústic dBKaisla. 

Un altre punt important és la contribució al desenvolupament de codis d'elements finits de fluïdodinàmica computacional (CFD) i d'aeroacústica computacional (CAA) que han estat aplicats en la previsió de nivells de soroll en trens d'alta velocitat.

Procediment de treball

A continuació s’especifica el programari desenvolupat per l’empresa:

 1. Programari fet a mida on s’inclouen aplicacions amb desenvolupament específic sobre analitzadors d’espectres programades sobre les següents plataformes:
 • OROS: PC-Pack OR24, PC-Pack OR25, PC-Pack OR38.
 • National Instruments: LabView DAQ 4451, DAQ 4472.
 • LMS: programació sobre UPA i UPP.
 • Matlab.
 1. Programari comercial: Aplicacions informàtiques que estan en venda
 • dBKAisla, càlcul d'aïllament simples i múltiples.
 • ICR-Puentes, tractament de senyals de vibracions de ponts.

Productes

dBKAisla

dBKAisla és l' únic software de predicció d' aïllament acústic que unifica en un mateix programa:

 • Càlcul d' aïllament de panells simples, múltiples i mixtes.
 • Càlcul d' aïllament acústic segons el nou DB-HR del CTE.
 • Base de dades de solucions acústiques.


dBKAisla és el programa de càlcul d'aïllament acústic desenvolupat per ICR. És capaç de calcular fàcilment l'aïllament acústic de parets simples, múltiples (dobles, triples, ...) i mixtes (paret amb finestres, porta amb visor, etc.) en funció de les seves propietats físiques.
 
La versatilitat de l'aplicació es veu millorada gràcies a la possibilitat de preveure a partir de l'aïllament acústic calculat de panells individuals, l'aïllament acústic global entre dos recintes segons el mètode detallat de la UNE-EN 12354, tal i com ho especifica el DB-HR del Codi Tècnic de la Edificació. Per a tot això, s'agreguen noves combinacions de recintes constantment.
 
El programa mostra les corbes d’aïllament en funció de la freqüència, els valors globals de l’aïllament en dBA i l’índex d'aïllament Rw (ISO-717).
 
Els resultats són el millor avalador d’aquest programa ja que després d’un projecte conjunt de validació amb l'LGAI Technological Center, es va obtenir una diferencia màxima entre els valors previstos i els mesurats a laboratori inferior als 3dBA.
 
Aquest programa multilingüe conté una varietat de complements com esquemes, imatges, i fins i tot, un buscador que indaga tant per producte com per empresa, per agilitzar el procés de càlcul als arquitectes, enginyers, constructors i consultors acústics, a qui va dirigit el programa.
 
La base de dades disposa d’una àmplia col•lecció de característiques acústiques dels materials més típics de la construcció i la industria, així com dels aïllaments (R') mesurats en els millors laboratoris Regularment s'afegeixen al càlcul solucions constructives procedents dels fabricants més importants del sector. A més a més, l’usuari pot crear la seva pròpia base de dades amb aquells materials que utilitzi de forma més freqüent.
 
El programa permet la creació de complets informes basats en el format especificat per la norma ISO-140 on es recull la informació utilitzada durant tota la sessió de treball.
 
També, porta incorporades fitxes justificatives al final del càlcul, per a que l'usuari determini i redacti si hi ha compliment o no de la normativa.
 
Gràcies a que el programa s’ha realitzat en un entorn WindowsTM el tractament de les dades a l’hora d’elaborar aquests informes és d’una gran facilitat.
 
Requeriments Mínims del PC:


PC Pentium 166
RAM : 64 Mb
CD ROM x16
SVGA 800x600
16 M colors

ICR-Puentes


ICR-Puentes és un programa de tractament, anàlisi en freqüència i visualització de senyals de vibració de ponts desenvolupat i dissenyat per ICR. Sorgeix com a per cobrir les necessitats d’un dels seus clients i, en una fase posterior, ha estat adquirit per altres empreses per tal d’optimitzar els seus procediments de treball.

ICR-Puentes és, en essència, un programa per a la gestió i anàlisi de les mesures de vibracions de ponts. El disseny del programa destaca per una interfície clara per tal de facilitar el seu ús. El programa integra diverses funcionalitats com de visualització de senyals, modificació/tractament de senyals, anàlisi en freqüència, generació d’informes i tractaments massius de dades.


Amb les utilitats de tractaments massius de dades i la generació d’informes inclosos dins del software, l’usuari estalviarà una gran quantitat d’hores d’enginyeria per al tractament d’aquestes mesures.


Funcionalitats d’ICR-Puentes

Regularment ICR implementa noves funcionalitats requerides sota comanda del client. Algunes de les funcionalitats actuals del programa són:

 • Síntesi i aplicació de tot tipus de filtres digitals.
 • Interpolacions polinòmiques o mitjançant splines.
 • Remostreig de senyals.
 • Anàlisi espectral i determinació de freqüències  principals i esmorteïments.
 • Càlcul de valors màxims, mínims, mitjos, desviacions mitges, romanents i estabilitzats.
 • Conversió de formats de dades.
 • Gestió en mode projecte del conjunt de les  senyals.
 • Visualització múltiple de senyals.

Ampliacions i adaptacions

ICR-Puentes és una eina genèrica de gestió de grans quantitats de mesures en un entorn pràctic, ràpid i de fàcil ús. Aquesta eina s’adapta segons els requeriments dels clients i permet integrar codis de càlcul i d’anàlisi desenvolupats per ICR per tal de satisfer les necessitats de cada client.

ICR ha desenvolupat diversos mòduls addicionals d’ICR-Puentes sempre adaptats a les necessitats del client. Un exemple és el plugin d’OMA, que realitza el procediment d’Anàlisi Modal operacional mitjançant les tècniques més punteres de càlcul.

El contingut i la presentació dels informes generats pel programa s’adapten a les necessitats de l’usuari; amb una ràpida configuració i un sol clic es poden generar informes de centenars de pàgines, optimitzant el cost de producció.
 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com